Tiền thưởng Tín dụng 100%
Các điều khoản và điều kiện

Chương trình Tiền thưởng tín dụng 100% là do HonorFX (từ đây gọi là “Công ty”) cung cấp cho các khách hàng của mình (từ đây gọi là "Khách hàng"). Ưu đãi này dành cho những Khách hàng mở tài khoản tiêu chuẩn giao dịch tiền thật với Honor Capital Markets Limited (Saint Vincent và Grenadines), theo các điều khoản sau đây.

1. Giới thiệu

1.1 Chương trình Tiền thưởng tín dụng 100% (từ đây gọi là “Chương trình Tiền thưởng”) được dành cho tất cả các Khách hàng của Công ty đã đáp ứng Tiêu chí của Chương trình tiền thưởng này.

1.2 Theo đây, Khách hàng thừa nhận, xác nhận và chấp nhận bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Các Điều khoản và Điều kiện như được nêu trong Chương trình tiền thưởng này và/hoặc bất kỳ Thỏa thuận ràng buộc pháp lý nào khác giữa Khách hàng và Công ty.

1.3 Khách hàng có thể tăng mức đòn bẩy của mình bằng cách nhận 100% Tín dụng thưởng cho mỗi khoản tiền nạp đáp ứng đủ điều kiện vào Tài khoản đã được chấp thuận.

2. Các điều khoản và điều kiện

2.1 Chương trình Tiền thưởng chỉ có thể được áp dụng cho Tài khoản Tiêu chuẩn.

2.2 Mức đòn bẩy của Tài khoản gốc sẽ là ưu tiên một.

2.3 Chương trình Tiền thưởng sẽ được tự động áp dụng cho khoản tiền nạp tối thiểu ban đầu của Khách hàng là 200 USD trở lên và cho các khoản tiền nạp tiếp theo từ 200 USD trở lên vào tài khoản giao dịch tiền thật mà theo đó Chương trình Tiền thưởng đã được áp dụng.

Ví dụ: Nếu Khách hàng nạp 1000 USD vào tài khoản tiền thật đã được chấp thuận mà trong đó đã có áp dụng Chương trình Tiền thưởng thì 100% khoản tín dụng thưởng, tức là 1000 USD, sẽ được ghi có vào tài khoản, qua đó có hiệu lực nhân đôi vốn chủ sở hữu của Khách hàng.

2.4 Chương trình Tiền thưởng có thể được áp dụng khi chuyển tiền nội bộ vào tài khoản giao dịch tiền thật đã được áp dụng Chương trình Tiền thưởng.

2.5 Chương trình Tiền thưởng chỉ có thể được áp dụng cho một (1) Tài khoản trên mỗi Khách hàng và trên mỗi địa chỉ IP. Nếu Khách hàng đã áp dụng Chương trình Tiền thưởng cho một Tài khoản tiền thật, thì Khách hàng đó sẽ không được mở bất kỳ một Tài khoản nào khác với Chương trình tiền thưởng này trong bất kỳ trường hợp nào.

2.6 Số tiền tín dụng tích lũy tối đa từ Chương trình Tiền thưởng mà Khách hàng có thể kiếm được là 25.000 USD.

2.7 Tiền tín dụng từ Chương trình Tiền thưởng có thể được sử dụng để tăng đòn bẩy của Khách hàng nhưng không được để thua lỗ. Nếu vốn chủ sở hữu của Khách hàng đạt hoặc thấp hơn mức quy định của Chương trình Tiền thưởng thì Chương trình Tiền thưởng sẽ tự động bị xóa khỏi Tài khoản của Khách hàng. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc Ngừng Giao dịch đối với các vị thế mở mà Công ty đã loại bỏ Chương trình Tiền thưởng theo Khoản 5 của mục Các Điều khoản và Điều kiện.

2.8 Trong trường hợp Khách hàng nạp nhiều hơn 25.000 USD thì Khách hàng đó sẽ có thể duy trì khoản thưởng tín dụng 25.000 USD.

2.9 Chương trình Tiền thưởng là dành cho mục đích giao dịch và có thể được rút theo điều khoản 2.14.

2.10 Khi Chương trình Tiền thưởng được áp dụng thì sẽ không có cảnh báo gọi ký quỹ.

2.11 Khách hàng không được chuyển đổi giữa các chương trình thưởng do Công ty cung cấp. Nếu bạn không muốn sử dụng tài khoản giao dịch có áp dụng tiền thưởng nữa thì hãy vui lòng gửi email tới support@honorfx.com để yêu cầu lưu trữ lại tài khoản tiền thưởng.

2.12 100% Tiền thưởng Tín dụng sẽ được gửi vào tài khoản giao dịch của khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi khoản tiền gửi thực được chấp thuận và được ghi có vào tài khoản giao dịch.

2.13 Phần mềm Expert Advisors (EA) sẽ không được phép dùng trong khi áp dụng Chương trình Tiền thưởng.

2.14 Tiền thưởng sẽ có thể rút được nếu:

  • Trong vòng 2 tháng kể từ ngày tiền thưởng được ghi có vào tài khoản, khách hàng phải hoàn thành thực hiện giao dịch 20% số tiền thưởng theo lô.
  • Hoặc, trong vòng 1 tháng kể từ ngày tiền thưởng được ghi có vào tài khoản, khách hàng phải hoàn thành thực hiện giao dịch 10% số tiền thưởng theo lô

Ví dụ:

Khách hàng nhận được tiền thưởng là 1000 USD. Trong vòng 1 tháng, Khách hàng phải hoàn thành giao dịch 10% từ số tiền thưởng theo lô, tức là 100 lô. Hoặc trong vòng 2 tháng Khách hàng phải hoàn thành giao dịch số tiền 20% theo lô, tức là 200 lô.

3. Điều khoản hoạt động

3.1 Bất kỳ khi nào Khách hàng rút tiền từ Tài khoản thì Chương trình Tiền thưởng sẽ bị giảm trên cơ sở 1:1 tương ứng với khoản tiền rút. Cơ chế này được áp dụng cho các trường hợp rút tiền lợi nhuận, tiền ưu đãi hoàn lại và tiền gửi của Khách hàng.

Ví dụ: Nếu Khách hàng nạp 200 USD vào Tài khoản Chương trình Tiền thưởng đã được chấp thuận thì Khách hàng đó sẽ nhận được 100% Tín dụng thưởng, tức là 200 USD. Nếu sau đó Khách hàng rút 100 USD, thì số tiền tương đương cũng sẽ bị xóa khỏi mức Tiền thưởng mà Khách hàng nhận được.

3.2 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng có thể phải gánh chịu khi ưu đãi Chương trình tiền thưởng mà Khách hàng đã nhận được bị xóa bỏ toàn bộ hoặc một phần do Khách hàng rút tiền.

3.3 Số tiền ưu đãi trong Chương trình tiền thưởng mà Khách hàng nhận được và/hoặc bị xóa bỏ đều được tính theo mức tích lũy tối đa của Chương trình tiền thưởng .

3.4 Chương trình Tiền thưởng chỉ có thể được áp dụng cho Tài khoản mà Chương trình Tiền thưởng đã được chấp thuận và số tiền mà Khách hàng nhận được sẽ không thể được chuyển giữa các Tài khoản giao dịch của Khách hàng đó.

4. Điều kiện chấm dứt Chương trình Tiền thưởng

4.1 Công ty có toàn quyền quyết định đơn phương sửa đổi hoặc chấm dứt Chương trình Tiền thưởng này hoặc bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào được nêu trong tài liệu này vào bất kỳ lúc nào mà không cần sự đồng ý của Khách hàng.

4.2 Công ty có toàn quyền từ chối cung cấp Chương trình Tiền thưởng này theo quyết định riêng của chính Công ty mà không cần phải cung cấp lý do. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tình huống ngừng giao dịch nào hoặc bất kỳ hậu quả nào khác phát sinh từ việc hủy bỏ và/hoặc loại bỏ Tiền thưởng.

4.3 Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng Khách hàng đã lạm dụng và/hoặc thao túng các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Tiền thưởng này bằng cách áp dụng tính năng phòng vệ cho các vị thế giao dịch của mình thông qua phương pháp tiếp cận nội bộ (tức là sử dụng các tài khoản giao dịch khác được đăng ký với Công ty) hoặc thông qua phương pháp tiếp cận bên ngoài (tức là sử dụng các tài khoản giao dịch khác được đăng ký với sàn môi giới khác) và/hoặc không hoạt động với mục đích thiện chí, thì khi đó Công ty có toàn quyền quyết định và không cần sự đồng ý của Khách hàng trong việc xóa bỏ ngay lập tức Chương trình Tiền thưởng khỏi (các) Tài khoản giao dịch hoặc khỏi Tài khoản được áp dụng công cụ phòng vệ vốn đang có lãi của Khách hàng.

4.4 Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng Khách hàng đang sở hữu nhiều hơn một tài khoản được áp dụng Chương trình Tiền thưởng này thì Công ty có toàn quyền quyết định và không cần sự đồng ý của Khách hàng trong việc xóa bỏ Chương trình Tiền thưởng khỏi (các) tài khoản giao dịch của Khách hàng với hiệu lực ngay lập tức. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc Ngừng Giao dịch đối với các vị thế mở sau khi thực hiện biện pháp xóa bỏ Tiền thưởng dựa trên các Điều khoản và Điều kiện được nêu.

5. Tranh chấp

5.1 Bất kỳ vấn đề tranh chấp hoặc tình huống nào khác mà không được đề cập trong các Điều khoản nêu trên sẽ được Ban lãnh đạo của Công ty giải quyết trên tinh thần công bằng.

6. Tuyên bố

6.1 Khách hàng thừa nhận rằng Forex và CFD là các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Khi giao dịch những sản phẩm như vậy, Khách hàng có thể bị mất toàn bộ vốn đầu tư của mình. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người và Khách hàng phải đảm bảo rằng họ hiểu rõ những rủi ro liên quan. Khách hàng nên tìm đến đơn vị hoặc chuyên gia cố vấn độc lập nếu cần thiết.

6.2 Các Điều khoản và Điều kiện này được viết bằng tiếng Anh trong văn bản gốc. Bất kỳ bản dịch sang ngôn ngữ nào khác chỉ đóng vai trò diễn giải ý nghĩa gần đúng nhất. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc khác biệt nào giữa các văn bản gốc tiếng Anh và bản dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác, tùy từng trường hợp, các phiên bản gốc dưới dạng tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.